ลืมรหัสผ่าน
 
 
 
 
 
ราคาลอตเตอรี่หาดใหญ่พุ่งกระฉูด เผยเตรียมคุมราคางวดถัดไป(ดู: 11)
รื้อโพงพางกลางทะเลสงขลา(ดู: 28)
ชาวสวนยางจ.สงขลาแห่ขายน้ำยางสด เพื่อลดภาระต้นทุน หลังราคาใกล้เคียงกับยางแผ่นดิบ(ดู: 42)
 
 

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 27/08/57
สถิติผู้เข้าชมเว็บตั้งแต่ 02/02/52
 2 
ท้องถิ่น: อบต.บางกล่ำ
แนวทางจ่ายเงินโบนัสประจำปี2552 ของอบต.106 แห่งจ.สงขลา เนื่องจากเบิกจ่ายเงินโบนัสไม่ทันปี30ก.ย 52 และแนวทางการเบิกเงินรอจ่าย,จ่ายขาดเงินสะสมปี 52 ฝ่ายเลขาก.อบต.จะนำเข้าขอความเห็นชอบต่อ ก.อบต.จ.สงขลาในเดือน ต.ค52 นี้

แนวทางการเบิกจ่ายเงินโบนัสประจำปี2552 ของอบต.106 แห่งจ.สงขลา เนื่องจากเบิกจ่ายเงินโบนัสไม่ทันปี30ก.ย 52 เนื่องจากการตรวจของอนุกรรมการส่งฝ่ายเลขาฯไม่ทัน คราดการว่าจะขอความเห็นชอบต่อ ก.อบต.จ.สงขลาในเดือน ต.ค52 นี้
         ตามที่ก.อบตได้มี มติ ก.อบต.จ.สงขลา ครั้งที่ 8/52ลว.27ส.ค 52 แต่งตั้งอนุกรรมการตรวจโบนัสปี 52 ในวันที่ 1-18 ก.ย.52 นี้ โดยท้องถิ่นอำเภอกรรมการฝ่ายเลขาเป็นผู้กำหนดวันออกตรวจและแจ้งวันออกตรวจให้ทุกอบต.ทราบ  เพื่อให้อนุกรรมการนำผลคะแนนรายงานให้ฝ่ายเลขาก.อบต.จ.สงขลา ภายในวันที่ 22 ก.ย 52 จะได้นำเสนอให้กก.อบต.จ.สงขลา เห็นชอบในการประชุมครั้งที่ 9/52 ลว.28 ก.ย 52 เพื่อแจ้งให้ทุกอบต.เบิกจ่ายเงินโบนัส ปี 52 ได้ทันปี งบประมาณ 2552 นั้น
           เนื่องจากได้รับหนังสือเชิญประชุมก.อบต.จ.สงลขา ครั้งที่ 9/2552 ในวันที่ 25 กันยายน 2552 นี้ ในวาระการประชุมไม่มีเรื่องนำเสนอผลคะแนนการการประเมิณโบนัสประจำปี 2552 ทราบจากฝ่ายเลขาว่าจะนำเข้าที่ประชุมก.อบต.สงขลาในการประชุมครั้งที่ 10/2552 ในช่วงวันที่ 27 หรือ 28 ตุลาคม 2552 นี้
            เพื่อเป็นการักษาสิทธิประโยชน์ในเรื่องนี้ และมีอบต.หลายแห่ง ได้ สอบถาม ว่าจะเบิกจ่ายอย่างไร เช่น 1.กรณีตั้งงบประมาณรายจ่ายไว้ในปี 52 แล้ว หรือกรณีไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้ในปี 2552 จะจ่ายขาดเงินสะสมได้หรือไม่  ก็ขอขอบคุณที่ให้เกียรติที่สอบถาม และพอมีความรู้อยู่บ้าง จึงขอแนะนำเพื่อนๆๆพนักงานอบต.เพื่อใช้เป็นแนวทางดังนี้ ครับ
กรณีที่ 1.ตั้งเงินผลประโยชน์ตอบแทนอื่นไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณปี 2552
         ให้ดำเนินการตามหนังสือกรมที่มท 0808.4/ว. 1934 ลว. 27 กันยายน 2548 หน้าที่ 2 ข้อ 4 คือจักทำฎีการายจ่ายตามงบประมาณและประทับตรา รอจ่าย ด้านมุมขวาของฎีกา
          สำหรับอบต.ที่ มีการเลือกตั้งนายกอบต. และสมาชิกอบต ต้องตั้งฎีการเบิกจ่ายเงินตามหนังสือนี้ข้อ 1.คือจักทำฎีการายจ่ายตามงบประมาณและประทับตรา รอจ่าย ด้านมุมขวาของฎีกา เรื่องนี้ถ้าท่านหาหนังสือเจอแล้วแจ้งส่วนการคลัง ดำเนินการหัวหน้าส่วนการคลังจะเข้าใจ ครับ  ตามเอกสารนี้ จำนวน 4 แผ่น ครับ

 
       กรณีที่ 2 การจ่ายขาดเงินสะสมประจำปี 2552 เพื่อจ่ายเป็นเงินโบนัสปี 2552 ให้จ่ายขาดได้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเงินฯ พ.ศ 2547รวมแก้ไข พ.ศ 2548 ข้อ90(2) หนังสือกรมที่ซักซ้อมเรื่องนี้มี 3 ฉบับ คือ
       2.1 หนังสือบันทึกข้อความ ที่มท 0808.4/624 ลว. 24 ก.พ 2548 ลงนามโดย นางลักขณา ปัสนานนท์ ผอ.สพช.รกท ,ผอ.สน.คท.
       2.2 หนังสือกรมฯที่มท 0809.3/ว.25 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2549 อยู่ในหน้าที่ 4 ข้อ 8
       2.3 หนังสือสำนักงาน ก.จ ก.ท. และ ก.อบต ที่มท 0809.3/35 ลงวันที่ 9 มกราคม 2550 เรื่องตอบหนังสือหารือของ ก.อบต.จังหวัดเลย หนังสือหน้าที่ 2 ข้อ 2. ฉบับนี้ อบต.จ.สงขลา หาหนังสือได้ ในคู่มือที่ สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดสงขลา อบรมหลักสูตรบุคคลากรมืออาชีพ เมื่อวันที่ 29-30 สิงหาคม 2552 เล่มสีชมพู หน้าที่ 76 และ77 ครับ
      เพราะในประเด็นนี้ มีอบต.หลายแห่ง ว่าจ่ายขาดเงินสะสมไม่ได้ ก็ขอนำข้อมูลให้เพื่อนพนักงานส่วนตำบลพิจารณา ครับ ในส่วนตัวผมว่าจ่ายขาดเงินสะสม ได้ โดยให้ถือเป็นรายจ่ายประจำปี 2552
      ก็นำข่าวข้อมูลมาให้เพื่อนพนักงานส่วนตำบล ได้มีข้อมูล ครับ
ในส่วน ผมเป็นคณะอนุกรรมการออกตรวจประเมิณโบนัสประจำปี 2552 ตามคำสั่งก.อบต.จ.สงขลา  4 อำเภอ คือ1.อำเภอคลองหอยโข่ง 2.อำเภอสะเดา 3.อำเภอกระแสสินธุ์ และอำเภอระโนด ก็ออกตรวจประเมิณเสร็จแล้วทุกอบต. ก็ มีผลคะแนน ผ่านทั้งหมด ก็ขอแสดงความยินดีด้วย ครับ
        สุดท้ายก็ขอให้ อบต.ทั้ง 106 แห่งในจังหวัดสงขลา ผ่านการประเมิณทุกแห่ง ครับ
                                นายอักษร          บุตรโคตร
                         ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางกล่ำ
                                   24 กันยายน   2552
มติก.อบตจ.สงขลา


หนังสือสั่งการเกี่ยวกับโบนัส

 

ตัวอย่างหนังสือขอรับการประเมิน

4.แนบท้ายหนังสือบันทึกข้อตกลง

ตัวอย่างแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการปี ๒๕๕๐

ตัวอย่างแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการปี ๒๕๕๑

ตัวอย่างหนังสือการจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอื่น
1.รายงานขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาจ่ายเงินฯ 2.คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาจ่ายเงินฯ

 

เอกสารข้างเป็นเพียงเอกสารตัวอย่างเท่านั้น มิได้มีข้อผูกพันองค์กร/หน่วยงานใด อบต.แต่ละแห่งสามารถนำไปปรับใช้ตามความเหมาะสมได้

กำหนดตรวจโบนัสเทศบาล ประจำปีงบประมาณ 2552 ระหว่าง 1 - 6 ต.ค.2552(เอกสารแนบ)

ประชาสัมพันธ์  แนวทางการเบิกจ่ายโบนัส อบต. ปีงบประมาณ 2552

1. ให้อบต. จัดทำงบแสดงฐานะทางการเงินประจำปีงบประมาณ 2552 ให้เรียบร้อยพร้อมรายงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบตามที่หนังสือสั่งการหรือระเบียบ กฏหมายกำหนดใว้

2. ดำเนินการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการ รอบ ตุลาคม 2552 (ให้มีผล 1 ต.ค.52)และเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภาระกิจ รอบ ตุลาคม 2552 (ให้มีผล 1 ต.ค.52)ให้เรียบร้อยแล้วใช้ฐานเงินเดือนที่เลื่อนรอบตุลาคม 2552 ไปคำนวนเพื่อเบิกจ่ายเงินโบนัส

3. จัดทำฎีการอจ่ายเพื่อไปเบิกจ่ายหลัง 30 กันยายน 2552 และเมื่อเบิกจ่ายแล้วให้รายงานผลการดำเนินการให้ ก.อบต.จังหวัดขอนแก่นเพื่อทราบต่อไป
มติก.อบตจ.ขอนแก่น

(กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลท้องถิ่น) สนง. ท้องถิ่นจว.ขก.โทร. / โทรสาร 043-238913, 043-238968ถือมือ086-4590102 

มติก.ท.จ. ขอนแก่นครั้งที่ 6 / 2552

มติก.ท.จ. ขอนแก่นครั้งที่ 7 / 2552

มติก.ท.จ. ขอนแก่นครั้งที่ 8 / 2552

มติก.ท.จ. ขอนแก่นครั้งที่ 9 / 2552

มติก.ท.จ. ขอนแก่นครั้งที่ 10/2552

ตารางมติก.ท.จ. ขอนแก่นครั้งที่ 11/2552

มติก.อบต.จว.ขก. ครั้งที่ 7 / 2552 (มิ.ย.) ด้วยสิ่งที่ส่งมา

มติก.อบต.จว.ขก. ครั้งที่ 8 / 2552 (ก.ค.) ด้วยสิ่งที่ส่งมา

มติก.อบต.จว.ขก. ครั้งที่ 9 / 2552 (ก.ย.) ด้วยสิ่งที่ส่งมา

มติก.อบต.จว. ขกครั้งที่ 10/2552 (ก.ย.)  ด้วยสิ่งที่ส่งมา

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Thursday, 01 October 2009 )
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม ....
กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ

ผลคะแนนการตรวจรับรองมาตรฐานการปฏิบัติราชการของ อปท.(คอทีมจังหวัดตรวจ ด้านที่ ๑)ปี พ.ศ.๒๕๕๑ ใช้ประกอบการตรวจประเมินโบนัส อปท.ปี พ.ศ.๒๕๕๒ (มิติคะแนนด้านการบริหารจัดการที่ดี)ตารางผลคะแนน

ข่าวประชาสัมพันธ์ การเรียกรับผลประโยชน์เกี่ยวกับงานบริหารงานบุคคลของ อปท. สิ่งที่ส่งมาด้วย

ตัวอย่าง แบบประเมินปรับระดับตำแหน่งพนักงานเทศบาลสายบริหาร (ประเมินขนาดเทศบาล) (ประเมินตำแหน่งเทศบาลขนาดเล็ก)

ตัวอย่าง การสรรหาบุคลากรมาดำรงตำแหน่งที่ว่าง(ล่าสุด)(คัดเลือกเลื่อนบริหาร)(คัดเลือกรับโอนบริหาร)(สอบปฏิบัติเป็นบริหาร)(สอบบริหารต่างสายงาน)(สอบเป็นสายระดับ 3)(วิธีการนับระยะเวลาสอบ

ข้อมูลขนาดและจำนวนบุคคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดขอนแก่น ณ  ธันวาคม ๒๕๕๑ อบจ.ขอนแก่น     เทศบาล    อบต.

เครื่องหมายประดับ(อินทธนู)ในการแต่งเครื่องแบบปฏิบัติราชการสีกากีและพิธีการสีขาวสำหรับผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น  สิ่งที่ส่งมาด้วย

ตัวอย่างการประกาศและคำสั่งแผนอัตรากำลังเทศบาล(แผนพนักงานเทศบาล)(แผนพนักงานจ้าง)(กรอบโครงสร้าง ตามหนังสือ ว.154)

ด่วนที่สุด การรายงานผลการตรวจสอบการจ่ายเงินโบนัส ของ อปท.ประจำปี ๒๕๔๙-๒๕๕๐  สิ่งที่ส่งมาด้วย

ตัวอย่าง  แบบประเมินเพื่อขอกำหนดขนาด อบต.เป็นขนาดกลางหรือขนาดใหญ่ download

ตัวอย่าง   ประกาศกำหนดขนาด และบัญชีจัดคนลง ของ อบต.ที่ผ่านการประเมินเพื่อขอกำหนดเป็นขนาดกลาง หรือขนาดใหญ่      ตัวอย่างประกาศ        ตัวอย่างบัญชีจัดคนลง

หมายเลขโทร.ติดต่อ (กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลท้องถิ่น)สนง.ท้องถิ่น จว.ขก. โทร./โทรสาร ๐๔๓-๒๓๘๙๑๓  , ๐๔๓-๒๓๘๙๖๘  มือถือ ๐๘๖-๔๕๙๐๑๐๒ 



โดย: อบต.บางกล่ำ
ประจำตุลาคม 2552

ข่าวล่าสุดภายในอปท.
  • ข่าวประชาสัมพันธ์: กีฬาชุมชนสัมพันธ์ 2557 (ดู:31)(วันที่:02 ก.ย. 2557)
  • ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศเทศบาลตำบลโคกม่วง เรื่อง ขอเชิญประชาชนที่สนใจเข้าร่วมในการตรวจรับงานจ้าง โครงการก่อสร้างอาคารศิลปวัฒนธรรม (พรุล้อมช้าง ) อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 ตำบลโคกม่วง อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา (ดู:61)(วันที่:02 ก.ย. 2557)
  • ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศเทศบาลตำบลคูเต่า เรื่อง สอบราคาจ้างซ่อมแซมห้องน้ำสาธารณะบริเวณหาดแหลมโพธิ์ หมู่ 3 ตำบลคูเต่า อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา (ดู:63)(วันที่:02 ก.ย. 2557)
  • ข่าวประชาสัมพันธ์: ประกาศผลการพิจารณาจัดซื้อวัสดุการศึกษา จำนวน 27 รายการ (ดู:62)(วันที่:02 ก.ย. 2557)
  • ข่าวประชาสัมพันธ์: ประกาศสภาเทศบาลตำบลบ้านนา เรื่อง รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านนา สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๗ (ดู:61)(วันที่:02 ก.ย. 2557)
  • ดูข่าวทั้งหมด
       

     

    เลขที่ 1 หมู่ที่ 2 ถ.หาดใหญ่ - ปัตตานี ต.บ้านนา อ.จะนะ จ.สงขลา 90130
    โทรศัพท์ 074-207101-4 โทรสาร 074-207100 ต่อ 26 E-mail:info@chanacity.go.th
    ©Copyright 2006. Chanacity.go.th All rights reserved. Modify 2008. Powered by CityVariety Corporation.